Edenred Belgium - Algemene gebruiksvoorwaarden & algemene voorwaarden voor e-commerce, privacy en cookies

A. Gebruiksvoorwaarden voor het platform

1. Verantwoordelijke van het platform

Edenred Belgium nv (hierna 'Edenred')
CEO: Olivier BOUQUET
Vorstlaan 165 bus 9, 1160 Brussel
KBO/BTW: BE 0407.034.269, RPR Brussel
E-mail: support-ekivita-be@edenred.com
Telefoon: 02.678.28.11

2. Algemeen

2.1. Edenred beheert en onderhoudt verschillende internetplatformen en mobiele applicaties met de bijbehorende diensten (hierna afzonderlijk of gezamenlijk 'Platform'), onder verschillende namen, zoals Ekivita Edenred, Savings Edenred, Ekidesk, Mijnbedrijfskorting, Reductions-Societes etc. permettant au consommateur, enz. waarmee de consument, d.w.z. elke natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna 'Gebruiker'), informatie kan raadplegen over vrijetijdsbestedingen, welzijn, work-life balance en andere zaken, evenals een aanbod kortingsbonnen, promoties of andere voordelen, langs elektronische weg of op papier ('Producten') betreffende goederen en/of diensten die worden aangeboden door handelaars. Over het algemeen worden deze Producten rechtstreeks door de handelaars te koop aangeboden. Niettemin worden sommige Producten, zoals duidelijk vermeld, rechtstreeks door Edenred verkocht via het Platform.

2.2. Door verbinding te maken met het Platform, het te raadplegen of op andere wijze te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker deze gebruiksvoorwaarden en elke andere bepaling op het Platform in verband met het gebruik ervan.

2.3. Edenred behoudt zich het recht voor om de bepalingen, voorwaarden en mededelingen die zich op het Platform bevinden, te wijzigen. De Gebruiker moet deze bepalingen en voorwaarden die op het Platform worden vermeld, regelmatig raadplegen. Door het Platform verder te blijven gebruiken, verklaart de Gebruiker zich akkoord met die bepalingen, voorwaarden en mededelingen.

3. Persoonlijke accounts

3.1. Voor diensten waarvoor de Gebruiker een persoonlijk account moet aanmaken ('Accounts'), volgt hij het aangeduide registratieproces en deelt hij actuele, correcte, volledige en precieze gegevens mee.

3.2. De Gebruiker verklaart en wijst erop dat hij minstens 18 jaar oud is en hij aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor het gebruik van zijn Account door minderjarigen om toegang te krijgen tot het Platform.

3.3. De Accounts en de persoonlijke toegangsgegevens (bijv. wachtwoorden) zijn strikt persoonlijk en voorbehouden voor niet-commercieel privégebruik. De Gebruiker mag in geen geval zijn Account of zijn persoonlijke toegangsgegevens verkopen, verhuren of op andere wijze overdragen aan derden.

3.4. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk (i) voor de vertrouwelijkheid van zijn persoonlijke toegangsgegevens (de wachtwoorden worden gecodeerd opgeslagen, Edenred heeft dus geen toegang tot de wachtwoorden) en (ii) voor het gebruik en alle activiteiten die plaatsvinden op zijn Account. De Gebruiker verbindt zich ertoe om Edenred onmiddellijk op de hoogte te brengen in geval van frauduleus gebruik van zijn Account of andere inbreuken op de veiligheid. De Gebruiker kan aansprakelijk worden gesteld voor schade berokkend aan Edenred of een andere partij door het gebruik van zijn Account of de persoonlijke toegangsgegevens of voor elk gebruik of elke activiteit met of op het account van de Gebruiker.

4. Geen onwettig of verboden gebruik

4.1. De Gebruiker mag het Platform niet gebruiken voor een onwettig doel of gelijk welk ander doel dat bij wet verboden is of dat niet is toegestaan volgens deze gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker ziet erop toe dat hij het Platform niet gebruikt op een wijze waardoor hij schade, hinder, overlast of nadeel berokkent aan het Platform (of aan de netwerken die verbonden zijn met een of andere dienst van Edenred), noch dat andere gebruikers schade toebrengen aan het gebruik of het genot van het Platform.

4.2. Edenred is de exclusieve eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van het Platform. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de informatie die beschikbaar is op het Platform, te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te tonen, uit te voeren, te vermenigvuldigen, licenties toe te kennen, afgeleide werken te maken, te verplaatsen of te verkopen. Deze elementen hebben onder meer, maar niet uitsluitend, betrekking op de merken, teksten, software, gegevensbanken, formulieren, handelsbenamingen, productnamen, logo's, grafische elementen en illustraties, grafieken, muziek, kleurencombinaties, slogans, lay-out, opmaak en alle andere beschermde elementen van het Platform.

5. Websites van derden

5.1. Het Platform kan links bevatten naar websites van handelaars. Elke handelaar is als enige verantwoordelijk, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid van Edenred, (i) voor de inhoud die wordt weergegeven op zijn website (ii) voor de goede werking van zijn website, (iii) voor de kwaliteit en conformiteit van de diensten en/of goederen die worden aangeboden en/of verkocht aan de Gebruiker, (iv) voor het vastleggen van zijn eigen regels voor verzending, retour, garantie en andere onderwerpen die van toepassing zijn op de verkoop van zijn diensten en/of goederen aan de Gebruiker.

5.2. De aankoop van een dienst of goed bij een handelaar, via het Platform, met of zonder gebruik van een Product, is een transactie die enkel tussen de Gebruiker en de handelaar plaatsvindt. Alle vragen of geschillen in verband met de websites of de diensten of goederen die er worden getoond of die worden gekocht bij een handelaar, moeten rechtstreeks aan de handelaar in kwestie worden voorgelegd.

6. Privacy

6.1. Wanneer een Account wordt aangemaakt, geeft de Gebruiker persoonlijke gegevens ('Gegevens') aan Edenred, die worden verwerkt voor de uitvoering van de diensten in samenhang met het Platform voor de Gebruiker. Edenred verwerkt de Gegevens in overeenstemming met haar privacybeleid en in overeenstemming met de toepasselijke wetten en reglementen.

6.2. De Gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden, met uitzondering van de vennootschappen die deel uitmaken van de Groep Edenred.

6.3. De Koper kan op elk ogenblik gebruikmaken van zijn recht om zijn Gegevens te raadplegen, te corrigeren, aan te vullen of te schrappen. Voor klachten, vragen of verzoeken in verband met de Gegevens kan de Koper contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke van de Gegevens bij Edenred, via het volgende e-mailadres: dpo.belgium@edenred.com.

6.4. Edenred maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van het Platform aanvaardt de Gebruiker het gebruik van cookies, zoals beschreven in het cookiebeleid.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Edenred kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld door de Gebruiker (i) voor de vertragingen of storingen op het Platform die worden veroorzaakt door leveranciers of andere derden, (ii) de schrapping of het verlies van gegevens op het Platform, (iii) indien een transactie niet heeft plaatsgevonden of als het Platform niet beschikbaar is, (iv) als bepaalde Producten niet worden toegepast of aanvaard door de handelaars, (v) als bepaalde goederen of diensten die de Gebruiker heeft gekocht bij handelaars, ongeschikt, defect of op andere wijze ontoereikend zijn (vi) voor alle soorten gebreken, vertragingen, verliezen door fraude, hacking of een andere illegale inbreuk in het communicatiesysteem of het Platform van Edenred door derden.

7.2. De Gebruiker en Edenred zijn in geen geval aansprakelijk ten aanzien van elkaar voor elke vorm van bijzondere indirecte of gevolgschade, waaronder, zonder ertoe beperkt te zijn, inkomensverlies, verlies van goodwill of reputatieschade, gegevensverlies, verlies van communicaties of berichten die werden verzonden, ontvangen of opgeslagen via het Platform, of verliezen in samenhang met de al dan niet afgesloten transacties, behalve in geval van ernstige fout, opzet of fraude.

8. Allerlei

8.1. Elke bepaling van deze Algemene Voorwaarden die ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt verklaard, doet geen enkele afbreuk aan de geldigheid, wettelijkheid of toepassing van de andere bepalingen. Het feit dat de rechten die worden opgesomd in deze Algemene Voorwaarden, op een bepaald ogenblik niet worden uitgeoefend of geldend gemaakt, impliceert geen afstandsverklaring van die rechten en doet geen afbreuk aan het bestaan en de geldigheid van die rechten.

8.2. Indien deze gebruiksvoorwaarden niet in acht worden genomen, behoudt Edenred zich het recht voor, zonder voorafgaande communicatie, om een Gebruiker de toegang tot het Platform te ontzeggen of op te schorten.

8.3. De Gebruiker aanvaardt dat de elektronische communicaties en back-ups als bewijs kunnen dienen.

8.4. Het Belgische recht is van toepassing, uitgezonderd de bepalingen van het internationale privaatrecht betreffende het toepasselijke recht. De rechtbanken van Brussel zijn bevoegd in geval van een geschil.

B. Verkoopvoorwaarden e-commerce

1. Verkoper

Edenred Belgium nv (hierna 'Edenred')
CEO: Olivier BOUQUET
Vorstlaan 165 bus 9, 1160 Brussel,
KBO/BTW: BE 0407.034.269, RPR Brussel
E-mail: support-ekivita-be@edenred.com
Telefoon: 02.678.28.11

2. Algemeen

2.1. Edenred beheert en onderhoudt verschillende internetplatformen en mobiele applicaties (hierna afzonderlijk of gezamenlijk 'Platform'), onder verschillende namen, zoals Ekivita Edenred, Savings Edenred, Ekidesk, Mijnbedrijfskorting, Reductions-Societes, enz. waarmee de consument, d.w.z. elke natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna 'Koper'), bonnen voor prijsverminderingen, promoties of andere voordelen kan kopen, langs elektronische weg of op papier (hierna 'Product') betreffende goederen en/of diensten die worden aangeboden door handelaars.

2.2. Op het ogenblik van de bestelling van een Product door de Koper op het Platform, wordt een koopovereenkomst ('Contract') afgesloten tussen Edenred en de Koper. Het Contract eindigt wanneer elke partij zijn contractuele verplichtingen heeft vervuld: wanneer de Koper de prijs heeft betaald en wanneer Edenred het bestelde Product heeft geleverd.

2.3. Deze algemene voorwaarden (hierna 'Algemene Voorwaarden') zijn van toepassing op elk Contract dat wordt afgesloten via het Platform. Door een bestelling te plaatsen via het Platform, aanvaardt de Koper uitdrukkelijk deze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

3. Herroepingsmogelijkheid

3.1. Wanneer een Contract is afgesloten voor Producten op papier, heeft de Koper het recht om zich terug te trekken uit het Contract, zonder reden, binnen 14 kalenderdagen vanaf de leveringsdatum van het Product.

3.2. De Koper erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat het herroepingsrecht niet kan worden ingeroepen voor Contracten afgesloten (i) voor elektronische Producten of (ii) voor papieren Producten (a) waarvan de geldigheid verstrijkt voordat de termijn van14 dagen verstreken is na de levering, of (b) die betrekking hebben op goederen of diensten van handelaars waarvan de geldigheid verstrijkt voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen na de levering, op voorwaarde dat die geldigheidsperioden duidelijk vermeld zijn op het Platform en in het Contract.

3.3. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper zijn beslissing om zich terug te trekken uit het Contract meedelen aan Edenred via het model dat hier beschikbaar is of via elke andere schriftelijke en ondubbelzinnige verklaring, via het Platform, het e-mailadres vermeld in punt 1 of een aangetekende brief op het adres vermeld in punt 1. De mededeling van de terugtrekking moet worden verstuurd voor het verstrijken van de herroepingstermijn (d.w.z. 14 dagen na de levering van het Product). Zodra Edenred een herroepingsbericht heeft ontvangen, stuurt zij een ontvangstbewijs naar de Koper op een duurzame drager.

3.4. De Koper moet de papieren Producten onmiddellijk terugsturen naar Edenred, in elk geval uiterlijk 14 kalenderdagen na de datum waarop hij zich heeft teruggetrokken uit het Contract. De kosten voor de terugzending van de papieren Producten zijn voor rekening van de Koper. Alleen Producten in hun verpakking en in de oorspronkelijke staat kunnen worden teruggenomen. Beschadigde Producten worden niet teruggenomen, noch terugbetaald.

3.5. Indien de Koper zich terugtrekt uit het Contract, binnen de bovenvermelde voorwaarden, betaalt Edenred hem alle ontvangen betalingen terug, binnen maximaal 14 kalenderdagen na ontvangst van het Product in zijn verpakking en oorspronkelijke staat.

4. Prijs en betaling

4.1. Alle vermelde prijzen voor de Producten zijn uitgedrukt in euro, btw en alle andere taksen of rechten ten laste van de Koper inbegrepen. De prijs omvat ook de kosten voor levering in België.

4.2. Zodra de Koper de bestelling gevalideerd heeft op het Platform, is hij verplicht om de prijs te betalen.

4.3. Onverminderd de andere rechten van Edenred, is de Koper een interest van 10 % per jaar verschuldigd op elk bedrag dat niet betaald is op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, totdat de verschuldigde bedragen volledig betaald zijn.

5. Offerte

5.1. Hoewel de catalogus online van de Producten die beschikbaar zijn op het Platform, met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, is het toch mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Met betrekking tot de juistheid en de volledigheid van de voorgestelde informatie is Edenred slechts gebonden aan een middelenverbintenis. Edenred is in geen geval verantwoordelijk voor materiële, samenstellings- of drukfouten.

5.2. Voor specifieke vragen, bijvoorbeeld in verband met de beschikbaarheid, de geldigheidsperiode van de Producten of goederen of diensten van de handelaars waarnaar ze verwijzen, de leveringstermijn, de leveringswijze, enz., kan de Koper contact opnemen met Edenred .

5.3. Het aanbod is steeds geldig zolang de voorraad strekt en kan op elk ogenblik worden aangepast of ingetrokken door Edenred. Edenred kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onbeschikbaarheid van een Product. Indien een Product of aanbod slechts tijdelijk wordt aangeboden of onderworpen is aan voorwaarden, wordt dat uitdrukkelijk vermeld op het Platform.

6. Bestelling

6.1. Elke bestelling van Product moet op het Platform plaatsvinden. Elke bestelling impliceert een verplichting tot contante betaling.

6.2. Edenred heeft het recht om een bestelling te weigeren wanneer geen betaling is uitgevoerd, wegens een ernstige tekortkoming van de Koper bij eerdere bestellingen of elk ander onwettig of schadelijk gedrag op het Platform, of voor elke andere verdedigbare reden (bijv. onderbreking in de stock, enz.).

7. Levering

7.1. De Producten worden geleverd door Edenred (i) voor de papieren Producten: op het leveringsadres dat de Koper vermeldt bij de bestelling, uiterlijk binnen 4 werkdagen na bevestiging van de bestelling en (ii) voor de elektronische Producten: op het e-mailadres of op het gsm-nummer, uiterlijk binnen 4 werkuren (kantooruren) na bevestiging van de bestelling.

7.2. Het risico op verlies of beschadiging van het Product wordt overgedragen op de Koper op het ogenblik van de levering, ofwel (i) voor de papieren Producten: wanneer Edenred het Product ter beschikking stelt voor afhaling op het leveringsadres vermeld door de Koper, of (ii) voor de elektronische producten: op het ogenblik van de verzending van het Product naar het adres vermeld door de Koper.

7.3. De geleverde Producten blijven exclusieve eigendom van Edenred totdat ze volledig betaald zijn.

8. Garantie

8.1. De wettelijke garantie van 24 maanden is van toepassing vanaf de datum waarop het Product wordt geleverd aan de Koper, maar kan in geen geval worden ingeroepen na het verstrijken van de geldigheidsperioden (i) van de Producten of (ii) de goederen en diensten van de handelaars waarnaar de Producten verwijzen, op voorwaarde dat die geldigheidsperioden duidelijk worden vermeld op het Platform en in het Contract. Om een beroep te doen op de garantie moet de Koper een aankoopbewijs kunnen voorleggen, samen met de originele verpakking van het Product.

8.2. De gebreken moeten zo snel mogelijk worden meegedeeld aan Edenred, en niet later dan 2 maanden nadat ze zijn vastgesteld, via aangetekend schrijven of via het Platform of via e-mail. De gebreken die meer dan 24 maanden na de levering worden vastgesteld, zullen niet worden beschouwd als verborgen gebreken, tenzij de Koper het tegendeel aantoont.

8.3. De garantie is nooit van toepassing op de gebreken die voortvloeien uit ongevallen, overmacht, nalatigheid, een gebruik van het Product dat in strijd is met het gebruik waarvoor het bestemd is, de niet-naleving van de gebruiksinstructies, aanpassingen of wijzigingen van het Product, een slecht onderhoud of elk ander abnormaal of verkeerd gebruik.

9. Klantendienst en klachten

9.1. De klantendienst van Edenred is hier bereikbaar. Eventuele klachten kunnen hier worden opgestuurd en/of naar de consumentenombudsdienst op contact@consumentenombudsdienst.be.

10. Privacy

10.1. Bij de afsluiting van het Contract via het Platform geeft de Koper persoonlijke gegevens ('Gegevens') aan Edenred, die vervolgens worden verwerkt voor de uitvoering van het Contract. Edenred verwerkt de Gegevens in overeenstemming met haar privacybeleid en in overeenstemming met de toepasselijke wetten en reglementen.

10.2. De Gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden, met uitzondering van de vennootschappen die deel uitmaken van de Groep Edenred.

10.3. De Koper kan op elk ogenblik gebruikmaken van zijn recht om zijn Gegevens te raadplegen, te corrigeren, aan te vullen of te schrappen. Voor klachten, vragen of verzoeken in verband met de Gegevens kan de Koper contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke van de Gegevens bij Edenred, via het volgende e-mailadres: dpo.belgium@edenred.com.

10.4. Edenred maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van het Platform aanvaardt de Koper het gebruik van cookies, zoals beschreven in het cookiebeleid.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Edenred kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld door de Koper: (i) voor de vertragingen of storingen op het Platform die worden veroorzaakt door leveranciers of andere derden, (ii) de schrapping of het verlies van gegevens op het Platform, (iii) indien een transactie niet heeft plaatsgevonden of als het Platform niet beschikbaar is, (iv) als bepaalde Producten niet worden toegepast of aanvaard door de handelaars, (v) als bepaalde goederen of diensten die de Koper heeft gekocht via de Producten, ongeschikt, defect of op andere wijze ontoereikend zijn (vi) voor alle soorten gebreken, vertragingen, verliezen door fraude, hacking of een andere illegale inbreuk in het communicatiesysteem of het Platform van Edenred door derden.

11.2. De Koper is als enige verantwoordelijk (i) voor de vertrouwelijkheid van zijn verbindingsgegevens en het gebruik van zijn wachtwoord (de wachtwoorden worden gecodeerd opgeslagen, Edenred heeft dus geen toegang tot de wachtwoorden) (ii) voor het gebruik en alle activiteiten die plaatsvinden op zijn account. De Koper verbindt zich ertoe om Edenred onmiddellijk op de hoogte te brengen in geval van frauduleus gebruik van zijn account of andere inbreuken op de veiligheid. De Koper kan aansprakelijk worden gesteld voor schade berokkend aan Edenred of een andere partij doordat derden gebruikmaken van zijn account of wachtwoord, of voor elk gebruik of elke activiteit met of op het account van de Koper.

11.3. De aansprakelijkheid van Edenred ten aanzien van de Koper is in elk geval beperkt tot het bedrag gelijk aan de prijs van het Product dat aanleiding geeft tot schade.

11.4. De Koper en Edenred zijn niet aansprakelijk ten aanzien van elkaar voor elke vorm van bijzondere indirecte of gevolgschade, waaronder, zonder ertoe beperkt te zijn, inkomensverlies, verlies van goodwill of reputatieschade, gegevensverlies, verlies van communicaties of berichten die werden verzonden, ontvangen of opgeslagen via het Platform, of verliezen in samenhang met de al dan niet afgesloten transacties, behalve in geval van ernstige fout, opzet of fraude.

12. Allerlei

12.1. Elke bepaling van deze Algemene Voorwaarden die ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt verklaard, doet geen enkele afbreuk aan de geldigheid, wettelijkheid of toepassing van de andere bepalingen. Het feit dat de rechten die worden opgesomd in deze Algemene Voorwaarden, op een bepaald ogenblik niet worden uitgeoefend of geldend gemaakt, impliceert geen afstandsverklaring van die rechten en doet geen afbreuk aan het bestaan en de geldigheid van die rechten.

12.2. De Koper aanvaardt dat de elektronische communicaties en back-ups als bewijs kunnen dienen.

12.3. Het Belgische recht is van toepassing, uitgezonderd de bepalingen van het internationale privaatrecht betreffende het toepasselijke recht. De rechtbanken van Brussel zijn bevoegd in geval van een geschil.